Đối tác từ Anh Quốc – Gs. Tony Buzan


Đối tác USA – Ts. Richard Bandler

Đối tác từ New Zealand – Ruwan Education

Đối tác Mexico